GDPR a pravidla

Na základě tohoto formuláře bude společnost Wukong s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) zpracovávat tyto tvoje osobní údaje:

 1. jméno, příjmení, ev. pseudonym, datum narození, bydliště,
 2. portrétní a jiné fotografie, zvukově-obrazová záznamy,
 3. přímé kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo.

Pseudonym a údaje uvedené v bodě 2. budou zpracovávány formou online zveřejnění na různých komunikačních kanálech Pořadatele (web, sociální sítě), eventuelně formou zveřejnění v tištěných propagačních materiálech Pořadatele. Přímé kontaktní údaje budou zpracovány jen pro interní potřebu Pořadatele (smlouvy), nebudou nikdy zveřejňovány.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace událostí a jejich dalších ročníků.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas, který v zde popsaném rozsahu udělujete vyplněním a odesláním tohoto formuláře. Právním důvodem může být případné též oprávněný zájem Pořadatele, pokud by nebylo reálně možné osobní údaje již zveřejněné zcela stáhnout z online prostoru či distribuce. Doba zpracování osobních údajů trvá po dobu existence právního titulu, tedy po dobu trvání souhlasu, eventuálně trvání našeho oprávněného zájmu. Příjemci osobních údajů jsou z povahy věci návštěvníci online kanálů Pořadatele bez geografického a jiného omezení a společnosti HELL.cz s.r.o. Na základě těchto osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Správcem údajů je Pořadatel.

Prodejce/účinkující/inzerent má právo:

 • kdykoli odvolat svůj souhlas (nastávají pak však účinky odstoupení od smlouvy, zpracování před odvoláním souhlasu ale zůstává zákonné);
 • požadovat poskytnutí kopií svých osobních údajů event. za určitých podmínek jejich přímý přenos k jinému správci;
 • požádat o opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • požádat o výmaz svých osobních údajů, budou-li zpracovávány bez platného právního důvodu a je-li to technicky možné;
 • podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud má za to, že zpracování osobních údajů porušuje právní předpisy.

Prodejce má povinnost:

 • navézt na místo konání veškeré své zboží a nábytek potřebný k postavení stánku dle časového harmonogramu, jež obdrží nejpozději 14 dní před eventem od Pořadatele. Velký stánek bude mít na návoz vymezených 30 minut, malý stánek 15 minut. Pokud svůj vymezený čas stánkař promešká, nebude mu Pořadatelem zaručeno parkovací stání, které bude po dobu jeho návozu rezervováno pouze pro něj a bude povinen si parkování zajistit sám;
 • připravit svůj stánek v den eventu tak, aby byl půl hodiny před samotným zahájením eventu plně připraven k prodeji;
 • včas informovat Pořadatele o množství nábytku, který by si rád pronajal, nejpozději však 20 kalendářních dnů před konáním akce;
 • nejpozději do 11.9. uhradit částku za svůj stánek (částka se odvíjí od velikosti stánku), neučiní-li tak, nebude mu povoleno stánek na eventu postavit.

Inzerent má povinnost:

 • dodat veškeré grafické podklady potřebné pro inzerci do brožury do jemu přidělené složky na Google docs, nejpozději do 31.8. 2020. Odkaz na složku mu bude zaslán pořadatelem společně s ostatními informacemi;
 • nejpozději do 11.9. uhradit částku za svůj inzerát (částka se odvíjí od velikosti inzerátu), neučiní-li tak, nebude mu inzerce v brožuře vytištěna.

Prodejce/účinkující/inzerent má povinnost:

 • respektovat veškerá pravidla zveřejněná Pořadatelem eventu na oficiálních webových stránkách (fetishweekend.cz) po celou dobu eventu;
 • dbát pokynů Pořadatele v případě změn v průběhu eventu samotného.